Projekt "Wokół Tradycji" zrodził się z naszego przekonania, że tożsamość, wiedza i poczucie przynależności do określonej tradycji są jednym z najważniejszych czynników społecznych i kulturotwórczych, kształtujących zarówno osobowość jednostek jak i zachowania całych grup społecznych.

Cykl "Wokół Tradycji" jest projektem artystycznym i edukacyjno-badawczym, stanowiącym zarówno próbę ukazania i udokumentowania zanikających systemów zachowań, obrzędów i praktyk tradycyjnych, które występowały do niedawna dość powszechnie na różnych obszarach Polski, jak i odpowiedzi na ważne dla nas pytania o współczesne formy oraz funkcje tradycji. W ramach projektu chcemy również skłonić do zastanowienia nad przyczynami i konsekwencjami współczesnych niepokojących zjawisk społecznych takich jak osłabienie więzi pokoleniowych i społecznych, brak poczucia tożsamości z własnymi korzeniami czy zanikanie form wspólnotowego spędzania czasu, szczególnie widocznych na obszarach, w których na skutek zdarzeń społecznych, politycznych lub historycznych przerwana została ciągłość pokoleniowa.

Projekt obejmuje:

  • cykliczne spotkania łączące promowanie i przekazywanie wiedzy na temat tradycji przez zaproszonych gości (takie jak dyskusje, opowieści, projekcje filmów etc.) z praktyką (warsztaty);
  • prezentacje pracy artystycznej (m.in. koncerty, otwarte pokazy pracy, wystawy, promocje wydawnictw książkowych, muzycznych i filmowych);
  • wyprawy "ku ludziom" stanowiące połączenie wypraw badawczych służących poznaniu i dokumentowaniu tradycji z działaniami przywracającymi pamięć i świadomość zanikających zwyczajów wśród odwiedzanych mieszkańców.

Oprócz dokumentalistów i badaczy kultury w projekcie biorą udział także artyści zajmujący się szeroko pojętą kulturą tradycyjną (także twórcy ludowi), znawcy tradycji oraz zainteresowani uczestnicy.

Koncepcja i prowadzenie projektu: Rafał Foremski